Pravidla soutěže

Pravidla soutěže "Vyfoť recept“

1. Organizátor a pořadatel soutěže

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., se sídlem č.p. 10, 588 56 Krahulčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3202 (dále též „organizátor“ nebo „pořadatel“).

2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá od 23. 11. 2020 0.00.01 hod. do 20.12.2020 23.59.59. hod. Soutěž bude probíhat 4 týdny, na konci každého týdne budou vylosováni týdenní výherci. První týden 23. 11. - 29. 11. 2020, druhý týden 30. 11. - 6. 12. 2020, třetí týden 7. 12. - 13. 12. 2020, čtvrtý týden 14. 12. - 20. 12. 2020.

3. Místo a způsob konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím webových stránek www.krahulik.cz/soutez a sociální sítě Facebook (stránky Krahulík – Území dravce). Tato pravidla upravují podmínky soutěže.

4. Zveřejnění výsledků soutěže

Vyhlášení výherců se uskuteční přímo na webu www.krahulik.cz a na facebooku Krahulík – Území dravce, kde budou zveřejněny jména a fotografie receptů týdenních výherců.

5. Účast v soutěži

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z uvedených osob osobami blízkými.

Do týdenního vyhlášení výher budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

6. Mechanika soutěže

Svojí účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné informace, které vyplní soutěžící při registraci do soutěže při sdílení soutěžní fotografie na webové stránce www.krahulik.cz/soutez.

Podmínkou účasti v soutěži je nahrát fotografii připraveného pokrmu s použitím jednoho z mas z řady Sous-vide od Krahulíku a fotografii účtenky od zakoupeného masa do formuláře na webové stránky www.krahulik.cz/soutez Každý týden budou vylosování 3 výherci (4 týdny, celkem 12 výherců). Každý výherce ceny bude zveřejněn vždy nejpozději do středy následujícího týdne způsobem uvedeným v čl. 4 těchto Pravidel soutěže (tedy do 2. 12. 2020, 9. 12. 2020, 16. 12. 2020, 23. 12. 2020). Každý týden vyhrávají maximálně 3 osoby, které v soutěži ještě nevyhrály.

Každý účastník může zaslat neomezený počet fotografií, ale získat může pouze jednu výhru. Pořadatel může mazat duplicitní fotografie.

Fotografie nesmí být hanlivé, urážlivé nebo jinak v rozporu s dobrými mravy. Fotografie, nesplňující uvedené podmínky, budou smazány. Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za přijaté příspěvky.

Z důvodu pořádání akce organizátorem soutěže, účastník svou registrací potvrzuje, že v době účasti v soutěži dosáhl plnoletosti.

Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. Účastník svou registrací v soutěži současně potvrzuje, že je jediným autorem všech fotografií, které přihlásí do soutěže.

V případě porušení pravidel ze strany účastníka ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

7. Výhry v soutěži

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny:

12x Chladící tašku plnou výrobků od společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s. a drobné dárkové předměty.

Ceny budou zaslány nebo předány zástupci společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s.,nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení vítězů.

Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

8. Výherci

Výherci jsou soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky, nahráli soutěžní fotografii a fotografii účtenky na webové stránky a byli vylosování jedním ze zástupců marketingu společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže na žádost pořadatele její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. Dále je ze soutěže vyloučen soutěžící, který neodpoví na mailové oznámení pořadatele o výhře ceny do 48 hodin po jeho obdržení.

9. Podmínky získání výher

Výherci cen budou osloveni pořadatelem v den vyhlášení ceny na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže. Další podmínky pro výplatu výher jsou uvedeny v textu těchto pravidel, zejména pod body 5.-8., 12.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže prvním přihlášením do soutěžní aplikace dává pořadateli v souladu s platnými právními předpisy souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.

V případě, že se účastník soutěže stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále další práva na ochranu svých osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Práva pořadatele soutěže k receptům vytvořeným soutěžícím

Soutěžící svojí registrací do soutěže potvrzuje, že je výlučným autorem receptů (recept, realizace, fotografie) přihlášených do této soutěže. Soutěžící uděluje společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s.. souhlas s tím, aby jím zaslaný recept a fotografie užívala bezúplatně v časově i místně neomezeném rozsahu pro propagaci svých výrobků a služeb, přičemž způsob, jakým tak bude činit, je na vůli společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s. (např. formou video, fotografie, písma, hlasu apod., ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, jako součást ochranné známky pořadatele, uvedením jména soutěžícího a obce, kde má bydliště, u receptu a fotografie).

12. Ostatní ustanovení a podmínky

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Krahulík – Území dravce a webové stránce www.krahulik.cz/soutez.

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sám zaviní.

Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi a pořadateli, nikoliv Facebooku.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Krahulčí dne 30.10.2020